smallxblack

139 tekstów – auto­rem jest smal­lxblack.

Już długo mi się nic nie śni. Człowiek z re­guły w snach marzy o tym cze­go nie ma, więc ja nie pot­rze­buje snów, bo jeśli mam Ciebie to mam wszys­tko o czym marzyłam... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 października 2012, 08:06

Widziałam krop­le łez na us­tach ko­goś, kto mnie po­kochał, kiedy po­piół po ek­sploz­ji na­miętności opadł. h 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 marca 2012, 21:57

nie duś w so­bie brudów,bądź szcze­ra do bólu 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 listopada 2011, 00:17

Dob­rze mi z nim.Nie muszę uda­wać ko­goś kim nie jes­tem. Do­cenił mnie za te roz­trze­panie w głowie,ciepły uśmiech,spo­koj­ny wzrok w którym może od­na­leźć spokój od cho­ler­nie fałszy­wego świata,uko­jenie dla nerwów. Nie wiem co Ten Fa­cet ze mną ro­bi,ale uwiel­biam go! Jest cudowny! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 listopada 2011, 17:22

-Wszys­tko pot­ra­fi obrócić się o 180 stop­ni. Zły dla mnie dzień. Bar­dzo zły...
-Wszys­tko i w każdej chwi­li.. ale może też o ko­lej­ne 180 w krótkim cza­sie - wte­dy oka­zuje się, że zro­biłeś mały pi­wocik i zno­wu ciśniesz naprzód 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 listopada 2011, 12:44

Chcę się nieus­tannie gu­buć,pod Twoją bluzą,wchłaniać Twój za­pach,tuląc się moc­no do klat­ki pier­siowej.Chę wie­dzieć,że co­kol­wiek by się nie działo,mo­ge tam zos­tać...bo tam jest mo­je miejsce. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 października 2011, 22:10

chodź do mnie ,jes­tem na­ga a Two­je dłonie tak pa­sują do mo­jego ciała 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 października 2011, 23:21

doszu­kując się sen­sacji można nie zauważyć naj­bar­dziej oczy­wis­tej rzeczy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 października 2011, 07:24

Pot­rze­buję twoich ust dwaczte­ryha na dobę 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 października 2011, 19:28

po­jawiłaś się przypadkiem
tyl­ko przy­pad­kiem nie odchodź 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 października 2011, 08:16

smallxblack

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

smallxblack

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność